Etický kodex 


Společnost MX reality.cz s. r.o. jako majitel značky MX reality.cz s.r.o. si důsledně zakládá na kvalitě, profesionalitě a společenské bezúhonnosti všech makléřů a spolupracujících osob, které vystupují nebo jsou jakkoli spojeni se značkou MX reality.czs.r.o.


Makléři jsou povinni dodržovat, mimo zákony ČR  a dobré mravy, i tento Etický kodex.


Realitní makléř je povinen vyvarovat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo snížit vážnost systému MX reality.cz s.r.o. u klientů, veřejnosti či ostatních osob v rámci systému MX reality.cz s.r.o. a přísně dbá na to, aby veřejností byl systém MX reality.cz s.r.o. chápán a oceňován jako vysoce kvalitní, profesionální a všeobecně uznávaný systém prvotřídních realitních služeb.


Realitní makléř chrání primárně zájmy svých klientů a jedná se všemi stranami obchodního případu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.


Realitní makléř neznevažuje činnost ostatních makléřů ani nenabízí názor na činnost ostatních makléřů, Je-li jeho názor žádán, může tak učinit slušným a bezúhonným způsobem.


Realitní makléř nesmí zprostředkovávat obchodní případy bez vědomí osoby majitelů nemovitosti.


Realitní makléř bez zbytečného odkladu pravdivě informuje účastníky obchodního případu o všech skutečnostech, o kterých se při uskutečňování obchodního případu dozví. Při jednání se realitní makléř vyvaruje zveličování, zatajování nebo úmyslného zkreslování těchto skutečností.


Realitní makléř poskytuje klientům veškeré poradenství a konzultace v rámci obchodního případu zdarma.


V případě, že jeho znalosti nebo zkušenosti mohou umožnit možnost chybné nebo neúplné interpretace informace, je povinen odbornou konzultaci s příslušným specialistou (právník, stavař, daňový poradce atd.)


Realitní makléř je povinen uzavřít veškeré typy smluv s účastníky obchodního případu svým jménem a na firemní účet.


Realitní makléř je povinen zajistit ochranu osobních údajů klientů a účastníků obchodního případu v souladu s právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

V případě, kdy jednou ze stran obchodního případu bude sám realitní makléř, osoba mu blízká nebo ekonomicky propojená, musí tuto skutečnost oznámit ostatním účastníkům obchodního případu.


V případě, kdy realitní makléř zastupuje jednu ze stran obchodního případu, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat ostatní účastníky obchodního případu.


Spolupráce realitního makléře s ostatními makléři je možná za předpokladu, že nepoškozuje systém MX reality.cz s.r.o. a je vzájemně výhodná.


Realitní makléř bezodkladně informuje vedení společnosti o jakémkoliv porušení tohoto etického kodexu.


V případě porušení výše stanovených zásad postupuje vedení společnosti takto:


nezávisle a nestranně vyhodnotí písemnou stížnost klienta a primárně se snaží napravit případné nedostatky a
nedorozumění.


Porušení tohoto etického kodexu je považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k ukončení spolupráce s danou osobu, a to s okamžitou platností.


Veškeré finanční náhrady jsou plně v rozhodnutí nezávislého soudu a společnost MX reality.cz s.r.o. postupuje plně v souladu s podepsanými smlouvami a dokumenty.


Získali jste, jako klient makléře MX reality.cz s.r.o. dojem, že tento nepostupoval v souladu s Etickým kodexem či obecně uznávanými dobrými mravy? Kontaktujte vedení společnosti.