Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)


V souvislosti s novelou Zákona o ochraně spotřebitele informujeme klienty MX reality.cz s.r.o. a makléře MX
reality.cz s.r.o. o možném mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (ADR - Alternativedisputeresolution),
které by mohly vyplynout z uzavřených smluv.


Obecná informační povinnost


Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje
spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo
zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu
tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto
internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní
podmínky, uvede informace rovněž v těchto obchodních podmínkách“.


„V případě, že dojde mezi MX reality.cz s.r.o.nebo makléři MX reality.cz a spotřebitelem ke vzniku
spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit
vzájemnou dohodou,kdy je dán tento postup:


1. vyjádření makléře a pokus spor vyřešit
2. spor řešit s vedením společnosti MX reality.cz s.r.o.


V případě, že nedojde k řešení sporu dle výše uvedených bodů,může spotřebitel podat návrh na mimosoudní
řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je


Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz
web: adr.coi.cz “