Poučení pro klienty


V souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, došlo k částečné úpravě vztahu podnikatel
- spotřebitel. Příslušná ustanovení ukládají podnikatelům povinnost poskytnout spotřebiteli řadu informací,
které jsou uvedené v občanském zákoníku.


V této souvislosti informujeme klienty, že v případě, kdy uzavřeli smlouvu mimo prostory obvyklé pro
podnikání, mají klienti právo od takovéto uzavřené smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí
klient o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat realitního makléře, se kterým byla tato smlouva
uzavřena, formou jednoznačného prohlášení.


Za tímto účelem je klient oprávněn použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn níže v
tomto článku.


V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá klient
právo od smlouvy odstoupit.

 

 

 

 

 

 

 


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy níže

 

 

Poučení klienta


o možnosti odstoupit od smlouvy


Společnost uvedená v záhlaví smlouvy
užívající ochrannou známku Realitní kancelář MX reality.cz s.r.o.a webovou doménu www.mxreality.cz, pokud
jsme Smlouvu uzavřeli mimo naše obchodní prostory, máte právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro tento případ můžete využít tento formulář pro odstoupení. Odstoupení je třeba
zaslat na adresu: MX reality.cz s.r.o.,Slovanská 3150/5, 787 01 Šumperk, nejpozději poslední den lhůty. V
případě, kdy využijete práva na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce, domluvili jsme se, že nám uhradíte
poměrnou část ceny za poskytnuté služby vykonané ode dne uzavření Smlouvy až do okamžiku odstoupení od
Smlouvy.


Adresát
Realitní kancelář MX reality. cz s.r.o.
se sídlem – Slovanská 3150/5, 787 01 Šumperk


Oznámení o odstoupení od smlouvy
Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb


Převzal
________________________________________________________________________________________________________________

datum                                                                                               podpis
________________________________________________________________________________________________________________


služeb
ze dne ________________________________


jméno a příjmení spotřebitele/ů


_______________________________________________________________________________________________________________
adresa spotřebiteli/ů


________________________________________________________________________________
podpis spotřebitele/ů


________________________________________________________________________________

 

datum
______________________________

 


www.mxreality.cz                                                                     bsonova@mxreality.cz