Interní směrnice realitního zprostředkovatele

o oznamování možného protiprávního jednání a o ochraně oznamovatelů

(whistleblowing)

Realitní zprostředkovatel: MX reality.cz s.r.o. Slovanská 3150/5, 787 01 Šumperk

                                               bsonova@mxreality.cz, tel. 724 538 648

 

zavádí touto interní směrnicí vnitřní oznamovací systém, který umožní oznamovat možné protiprávní jednání a chránit oznamovatele před odvetnými opatřeními (whistleblowing), čímž přispěje k formování firemní kultury ve společnosti a rozvoji profesionálního, slušného a poctivého podnikání v České republice i zahraničí.

Prioritou realitního zprostředkovatele je vytvoření takového systému a firemního prostředí, které umožní osobám oznámit podezření na trestný čin, přestupek či jiné škodlivé jednání bez obav z postihu a s jistotou, že jejich podnět bude řádně prošetřen a v případě pochybení budou přijata příslušná opatření ke zjednání nápravy.

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

A. JAKÉ JEDNÁNÍ LZE OZNAMOVAT:

Zákon o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOCH“) upravuje oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (§ 2 ZOCH).

Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

a) má znaky trestného činu,

b) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

c) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

    1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

    2. daně z příjmů právnických osob,

    3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

    4. ochrany spotřebitele,

    5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

    6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

    7. ochrany životního prostředí,

    8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

    9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

   10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

   11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

   12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,           

   13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

   14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

 

V případě, že se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamované jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše pod č. 1 až 14.

B. OZNÁMENÍ LZE UČINIT:

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti nebo uveřejnit za podmínek uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.

Příslušná osoba je osoba, která je určena společností k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

Příslušnou osobou za realitního zprostředkovatele je:

PhDr. Blanka Šonová, MBA  bsonova@mxreality.cz, tel. 724 538 648

PhDr. Simona Šonová, MBA sonovas@mxreality.cz, tel. 725 243 111

 

Kontakt je určený pro činění oznámení, je provozován bezpečným způsobem, který zajištuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám.

 

Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

a) osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem

oznamovatele pořízena zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení,

přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit

b) písemně příslušné osobě, takovou zásilku je třeba označit nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem („Neotvírat, whistleblowing“ apod.), přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,

c) e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu příslušné osoby, k níž má přístup pouze příslušná osoba.

 

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje,

popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající

uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.

 

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

Možnost podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti, respektive v případě porušení AML zákona Finančnímu analytickému úřadu:

Dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 zákona o ochraně oznamovatelů mohou podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona o

ochraně oznamovatelů podat oznamovatelé oznámení taktéž Ministerstvu spravedlnosti, nicméně při oznamování porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákona) je nutné využít oznamovací systém Finančního analytického úřadu (FAÚ).

 

C. POSTUP PODÁNÍ OZNÁMENÍ:

1. o přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě,

2. příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát o prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),

3. výsledkem posouzení může být závěr, že:

a) nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, v takovém případě o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele,

b) oznámení je důvodné, v takovém případě příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření povinný subjekt neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené v odst. 1 výše),

c) oznámení není důvodné, v takovém případě příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí

oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy,

neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na

nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

Ochrana oznamovatele

Zákaz poskytnutí údajů a evidence a uchovávání oznámení

 

1. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení. Tuto

povinnost má i třetí osoba, která získá přístup k oznámením nebo do evidence údajů o přijatých oznámeních v rozporu s § 21 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

 

2. Informace o totožnosti oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytují-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které jsou povinni informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

3. Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:

    1. a) datum přijetí oznámení,

    2. b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit

    totožnost oznamovatele, jsou-li jim tyto údaje známy,

    3. c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jim její totožnost známa,

    4. d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou a jejich výsledek.

 

4. Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.

5. Do evidence podle odstavce 1, k dokumentům souvisejícím s oznámením a k oznámením uchovávaným podle

odstavce 2 má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze

příslušná osoba.

 

Realitní zprostředkovatel se zavazuje účinnost tohoto systému pravidelně vyhodnocovat a zdokonalovat tak, aby plnil svůj účel. Tato směrnice je uveřejněna na veřejné webové stránce www.mxreality.cz s.r.o. a nabývá účinnosti dnem vydání.

 

Realitní zprostředkovatel:

MX reality.cz s.r.o. Slovanská 3150/5, 787 01 Šumperk, bsonova@mxreality.cz, tel. 724 538 648